ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಎಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ವಿವರಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ

31-12-2023 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದಗಳ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 1. ಸುತ್ತೋಲೆ
 2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1
 3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-2
 4. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಅನುಬಂಧ-3
   
   
 

31-12-2023 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

1. ಸುತ್ತೋಲೆ

2.ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1

3.ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-2

4.ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಅನುಬಂಧ-3

 

 

ಅಂತಿಮ 31-12-2022ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

1. ಸುತ್ತೋಲೆ

2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1
3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ
4
.
ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಅನುಬಂಧ-3
 19.01.2024
31-12-2022ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

1. ಸುತ್ತೋಲೆ

2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1

3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-2

4. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಅನುಬಂಧ-3


10.01.2023
31-12-2021ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃಂದಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
09.02.2022
1. ಸುತ್ತೋಲೆ  
2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1  
3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-2  
4. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಅನುಬಂಧ-3  
31-12-2021ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
07.01.2022
1. ಸುತ್ತೋಲೆ  
2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1  
3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-2  

4. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಅನುಬಂಧ-3

 

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

30.10.2021
31-12-2020 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
 ಮಾರ್ಚ 16, 2021
31-12-2020 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಜನೇವರಿ 06, 2021
Technical cadre recruitment and promotion guidelines October 22, 2020
31.12.2019ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಜೂನ್ 04, 2020
 1. ಸುತ್ತೋಲೆ  
2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಮಾತೃ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ  
3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ  
4. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಮಾತೃ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಪಟ್ಟಿ (ಕ್ರೋಢೀಕೃತ)  
ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ.ಎಸ್. -2006 ಮತ್ತು 2016
 
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಎಎಸ್ -2006 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ  
ಸಿ.ಎ.ಎಸ್. -2006 ನಿಯಮಗಳು  
1. 2006 ರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ  
2. ಸಿ.ಎ.ಎಸ್- 2006 ರ  ನಿಯಮಗಳು  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು,ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್   
3. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ -2006 ನಿಯಮಗಳು  
4. ಅನುಬಂಧ-1  
5. ಅನುಬಂಧ-2  
6. ಅನುಬಂಧ-3  
ಸಿ.ಎ.ಎಸ್. -2016 ನಿಯಮಗಳು  
1. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ.ಎಸ್. ನಿಯಮಗಳು -2016
 
31-12-2019ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಜನವರಿ 01, 2020     
1. ಸುತ್ತೋಲೆ
2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1
3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-2
4. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) _ಅನುಬಂಧ-3
26/11/2019 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2019
31-12-2018ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
 ಫೆಬ್ರುವರಿ 12, 2019
1. ಸುತ್ತೋಲೆ
2. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-1
3. ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ_ಅನುಬಂಧ-2
4. ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) _ಅನುಬಂಧ-3
ವಾರ್ಷಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು  
1. ಸುತ್ತೋಲೆ_25.02.2014  25.02.2014
2. ಸುತ್ತೋಲೆ_16.01.2018  16.01.2018
3. ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ನಮೂನೆ  
ಸಿ.ಎ.ಎಸ್. ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು  
1. ಸುತ್ತೋಲೆ_ ಶಿಕ್ಷಕರಗಳ ಬಯೋಡೇಟಾ ಸಲ್ಲಿಸುವ   
2. ಸಿ.ಎ.ಎಸ್. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್  

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-04-2024 05:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080