ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (Natural Farming project ) ತಾತ್ಕಲಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹತಾಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 16-11-2021

Application for appointment of  Field Facilitator

28-10-2021

Application for appointment of  DAESI Facilitator

28-10-2021

ZBNF  ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ 

 22-10-2021

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  03-08-2021

List of eligible candidates of various departments for the interview under ZBNF Project

 

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 15-07-2021

 ZBNFಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧೀಸೂಚನೆ 

 09-07-2021

 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

24.06.2021

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

18.01.2021

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಪರಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸುತ್ತೋಲೆ

 06.11.2020

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಪರಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

  06.11.2020

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (Natural Farming project ) ತಾತ್ಕಲಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹತಾಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

 ಆಗಷ್ಟ 24, 2020
ZBNF  ರಿಸರ್ಚ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ) ಜುಲೈ 27, 2020
 ZBNF  ರಿಸರ್ಚ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ)  ಜುಲೈ 06, 2020
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ (05/03/2020 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ) ಮಾರ್ಚ 29, 2020
ತೋ.ವಿ.ವಿ.,ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ(ಸಾವಧಿಕ) ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಮಾರ್ಚ 05, 2020      
1. ತಿದ್ದುಪಡಿ_ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು_05.03.2020
2. ಅಧಿಸೂಚನೆ
3. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
4. ಶುಲ್ಕ ಚಲನ್
5. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು
6. ಅಂಕಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ 1 ರಿಂದ 4 ಅನುಬಂಧಗಳು (ಪ್ರೊರೇಟಾ)
 ದಿನಾಂಕ 31.12.2019 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜನವರಿ 27, 2020
ತೋ.ವಿ.ವಿ.,ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಸಾವಧಿಕ) ನೇಮಕಾತಿ:
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019     
1. ಅಧಿಸೂಚನೆ
2. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
3. ಶುಲ್ಕ ಚಲನ್
4. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
5. ಅಂಕಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ 1 ರಿಂದ 4 ಅನುಬಂಧಗಳು
ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಭೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ:  ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019          
1. ಅಧಿಸೂಚನೆ
2. ಶುಲ್ಕ ಚಲನ್
3. ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
4. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
5. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
6. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
7. ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
8. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
9. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
10.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
1.ತೋ.ವಿ.ವಿ.ಯ ಕರಡು ಪರಿನಿಯಮಗಳ_ಸುತ್ತೋಲೆ
  ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2019    
2. ತೋ.ವಿ.ವಿ.ಯ ಕರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿನಿಯಮಗಳು  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-11-2021 10:22 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080