ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

 

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ

 ರಿವಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯಕರ ಸಂದರ್ಶನ 29.02.2024

https://uhsbagalkot.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/DR/2554WalkinInterview.pdf

19.02.2024

CORRIGENDUM of REWARD https://uhsbagalkot.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/DR/CorrigendumofREWARD.pdf

19.02.2024 

ಅಧಿಸೂಚನೆ: Appointment of following vacant posts of Research Associate, SRF, Project Assistant on temporary basis under REWARD project

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್

 

 

07.02.2024 

 Application for the Senior Research Fellow (SRF) on temporary basis at COH Sirsi

01-02-2024 

 Appointment of posts of SRF and Project Assistant on temporary basis for the year 2023-24

10-10-2023

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

10-08-2023

Appointment of Research Associates, SRF and Project Assistant on temporary basis

21-07-2023

WALK-IN INTERVIEW for Project Assistant on temporary basis under the Project “Consolidated of Food Security, Environment & Water Table by Using ETP Treated Water for Irrigation to under-exploited Horticultural and Forest Fruit Trees” operated at RHREC, Kumbapur, Dharwad

15-07-2023

ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ  Driver (LV)  ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

10.06.2023 

ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ Programme Assistant (Lab Technician) ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಡನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

 02.06.2023

Selection List of the Assistant cum Computer Operator post under Kalyana-Karnataka & CHeft, Devihosur

26.05.2023

Selection list for the post of Assistant Medical Officer

18.05.2023 

ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

15.05.2023 
Appointment of Research Associates, SRF ad Project Assistant's on temporary basis of the year 2022-23 15-05-2023

 ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ Programme Assisistant ಹುದ್ದೆಯ ಭರ್ತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು (ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ-2) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

 15.05.2023

ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹಾಗೂ Programme Assistant (Lab Technician) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

27.04.2023 

Proceedings of the Objection Review Committee for the posts of Service Personnel and Programme Assistant (Lab Technician) under KVK Posts

27.04.2023

ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ Programme Assisistant ಹುದ್ದೆಯ ಭರ್ತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು 400 ಬದಲಾಗಿ 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

25.04.2023 

Modified key answers - ACCO MCQs

 08-04-2023

Final Eligible and Non-Eligible list for the post of Officers

08-04-2023

 Appointment of Research Associate, SRF and Project Assistant on temporary basis in REWARD project

20-02-2023 

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

 

01. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF POST HARVEST TECHNOLOGY

    Key Answers

02. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF FOOD PROCESS TECHNOLOGY

      Key Answers

03. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF FOOD PROCESS ENGINEERING

      Key Answers

04. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT

      Key Answers

05. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING

      Key Answers

06. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF MATHEMATICS

    Key Answers

07. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF MECHANICAL ENGINEERING

      Key Answers

08. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF AGRI BUSINESS MANAGEMENT

      Key Answers

09. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF HORTICULTURE & SMS (HORTICULTURE)

      Key Answers

10. SUBJECT MATTER TEST FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF ASST. PROFESSOR OF PHYSICAL EDUCATION

      Key Answers

20-02-2023 

ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ದಿನಾಂಕ: 10.07.2019 ಹಾಗೂ 31.12.2019 ರನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್-ಕಮ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಅಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್-ಕಮ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

13-02-2023

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 17.02.2023 ರಂದು ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

10-02-2023

 

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

09-02-2023

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಇವುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

09-02-2023

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು 120 ಬದಲಾಗಿ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

 

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು-II

 

 03-02-2023

WALK - IN INTERVIEW - Appointment of Technical Assistant on temporary basis for the year 2022-23

02-02-2023

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕ 25 ಅಗಷ್ಟ್ 2022 ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

31.01.2023 

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರ ಮತ್ತು ಕೆವಿಕೆ ಕೋಲಾರ ಬೋಧಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

25..01.2023 

ಲಘು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

24.01.2023

ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕೀ ಉತ್ಪ್ರತರಗಳನ್ಕನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕೇರ್ ಟೆಕರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಕೆ

ಕೇರ್ ಟೆಕರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

ಶೆಲ್ಫ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಕೆ

ಶೆಲ್ಫ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಕೆ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಕೆ

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಹುದ್ದೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸದರಿ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 22 ಜನೇವರಿ 2023 ರೊಳಗಾಗಿ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ (registrar@uhsbagalkot.edu.in) ಕುಲಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

18.01.2023 

ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ಪ್ಲಂಬರ್, ಪಂಪ್ ಅಟೆಂಡರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್-ಕಮ್-ಕೇರ್ ಟೇಕರ್, ವಾರ್ಡ ಬಾಯ್ / ಗಲ್ಲ್ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

 17.01.2023

ತೋ.ಅ.ಆ.ತಂ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

17.01.2023 

Engaging Research Associate, SRF, Project Associate on contractual basis under REWARD project

13-01-2023

List of eligible candidates for interview for Research Associate under Natural Farming Project

07-01-2022

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲಾರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

1 ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆ)

3 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆ)

4 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಲನ್

5 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

 

06.01.2023 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 1. ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 2. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
 3. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಲನ್
 4. ಸಹಾಯಕ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ

 

06.01.2023 

ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

31.12.2022 

 Application of Research Associate, SRF and Project Assistant on temporary basis for the year 2022-23 under REWARD project. (Walk in interview)

27.12.2022

  ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

16.12.2022 

  ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ಕಿರಿಯ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

16.12.2022  

Notification of Research Associate on temporary basis (NFP)

15-12-2022

ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 

 17.11.2022

List of eligible candidates for interview of SRF, RA and TA under Chief Minister's under Natural Farming and Natural Farming Project

 04-11-2022
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ JUNIOR TECHNICIAN (DRAFTSMAN (CIVIL) ಮತ್ತು JUNIOR TECHNICIAN (ELECTRICAL) ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 03.11.2022 

ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 

19.10.2022

Eligible list (call for interview) for the appointment of various posts in the "Rejuvenating Watershed for Agriculture Resilience through Innovative Development (REWARD)"

 

10-10-2022

ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಹಾಗೂ 8 ದಿನಾಂಕ 10.07.2019 ಹಾಗೂ 31.12.2019 ರನ್ವಯ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

10-10-2022

Apointment of Senior Research Fellow and Technical Assistant on temporary basis

 08-10-2022

 Notification of Research Associate on temporary basis

23-09-2022

List of eligible candidates for interview of Research Associate post under Natural Farming Project

 
 15-06-2022

 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ತೋ.ಅ.ಆ.ತ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 25.08.2022 ರನ್ವಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 30.09.2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

  ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ

       15-09-2022

ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೋವಿವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

        8-9-2022

 

ತೋವಿವಿ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1. ಅಧಿಸೂಚನೆ

2. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ

3. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ


4. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ

5. ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

6. ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

7. ಸಹಾಯಕ-ಕಮ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್

8. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

9. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು 

10. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು

11. ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ 

12. ಪ್ಲಂಬರ್ 

13. ಪಂಪ್ ಅಟೆಂಡರ್ 

14. ಲಘುವಾಹನ ಚಾಲಕ

15. ಶೆಲ್ಪ ಸಹಾಯಕ

16. ವಾರ್ಡ ಬಾಯ್ / ಗರ್ಲ 

17. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಕಮ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ 

29.08.2022

 Extension of last date for application under REWARD project

26.08.2022

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ತೋ.ಅ.ಆ.ತ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ದೇವಿಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

 1. ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 2. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳು

 3. ಸಹಾಯಕ ಕಮ್ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

 4. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

 5. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

 6. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು)

 7. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

 8. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

 9. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಲನ್ ಪ್ರತಿ

25-08-2022 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ (ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.) ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

24-08-2022

Notification for appointment of RA on temporary basis in ZBNF.pdf

22-08-2022

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ (ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.) ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20-08-2022

Corrigendum- Inclusion of Diploma (Horti/Agri) under REWARD project

18-08-2022 

ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಮತ್ತು 8 ದಿನಾಂಕ: 10.07.2019 ಮತ್ತು 31.12.2019 ರನ್ವಯ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಮನವಿ / ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ನಡಾವಳಿಗಳು

17.08.2022

Application for the post of Consultant, SRF, Project Assistant, Project Acct under REWARD Project 

13.08.2022 

Appointment of SRF on contractual basis as COH Bengaluru

08-08-2022 

Notification for Facilitator (DAESI) training programme

01-08-2022

ತೋವಿವಿ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1.  ಅಧಿಸೂಚನೆ

2. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ

3. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ

4. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ

5. ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳು

6. ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

7. ಸಹಾಯಕ-ಕಮ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್

8. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 

9. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು

10. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು

11. ಕೇರ್ ಟೇಕರ್

12. ಪ್ಲಂಬರ್

13. ಪಂಪ್ ಅಟೆಂಡರ್ 

14. ಲಘುವಾಹನ ಚಾಲಕ

15. ಶೆಲ್ಫ ಸಹಾಯಕ

16. ವಾರ್ಡ ಬಾಯ್ / ಗರ್ಲ್

17. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಕಮ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್  

18. ಕಿರಿಯ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್) ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

26.07.2022

ತೋವಿವಿ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ / ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12.07.2022 

ತೋವಿವಿ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ / ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

26.07.2022 

ತೋವಿವಿ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ / ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಡಿಸುವ ಕುರಿತು

18.07.2022

 Technical Assistant eligible candidates list NFP

14.07.2022 

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ-ಅಗ್ರೊಮೆಟಿರಿಯೊಲಜಿ)

07.07.2022

Notification for contractual posts under NAHEP-IDP, at UHS Bagalkot

 09-07-2022

Notification for appointment of Technical assistant

28.06.2022 

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಂತಿಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ  ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬ್ಯಾಕಲಾಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳ  ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು

25.06.2022 

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

02.06.2022

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ (ಸಾವಧಿಕ) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

1. ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 13.05.2022

2. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಲನ್ ಪ್ರತಿ

3. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊರೇಟಾ ಅಂಕಗಳ ವಿವರ

13.05.2022 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮರು- ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳು

15.03.2022 
PPV & FRA Project ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ SRF ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 26.02.2022

ದಿನಾಂಕ: 10.07.2019 ಹಾಗೂ 31.12.2019 ರನ್ವಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ 2 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು

25.02.2022

1 ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ (ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್)

2 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

3 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

4 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

5 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು)

6 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

7 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

8 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ)

9 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಲೆಕ್ಕ)

10 ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳು

 17.02.2022
Renotification and proforma SRF of PPV and FRA project 14/02/2022
Cancellation of Notification under PPV & FRA project 07/02/2022
Revised Corrigendum w.r.t. filling up of various posts on temporary basis at Regional Sub Science Centre, Bagalkot. 20/01/2022 
 Corrigendum w.r.t. filling up of various posts on temporary basis at Regional Sub Science Centre, Bagalkot. 18/01/2022
 Corrigendum w.r.t Appointment of SRF  Contractual Basis under DUS project 17/01/2022
Notification for various posts on contract basis at Sub Regional Science Centre, Bagalkot 11/01/2021
Appointment of SRF  Contractual Basis under DUS project  
Selection of ACCO temporary basis under WDPD Project  12/01/2022
WDPD ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕಯಾದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ  12/01/2022
WDPD ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದಗಳನ್ನುಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ  10-12-2021

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (Natural Farming project ) ತಾತ್ಕಲಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹತಾಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 16-11-2021

Application for appointment of  Field Facilitator

28-10-2021

Application for appointment of  DAESI Facilitator

28-10-2021

ZBNF  ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ 

 22-10-2021

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  03-08-2021

List of eligible candidates of various departments for the interview under ZBNF Project

 

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 15-07-2021

 ZBNFಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧೀಸೂಚನೆ 

 09-07-2021

 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

24.06.2021

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

18.01.2021

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಪರಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸುತ್ತೋಲೆ

 06.11.2020

ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಪರಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

  06.11.2020

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (Natural Farming project ) ತಾತ್ಕಲಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಹತಾಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

 ಆಗಷ್ಟ 24, 2020
ZBNF  ರಿಸರ್ಚ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ) ಜುಲೈ 27, 2020
 ZBNF  ರಿಸರ್ಚ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ)  ಜುಲೈ 06, 2020
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ (05/03/2020 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ) ಮಾರ್ಚ 29, 2020
ತೋ.ವಿ.ವಿ.,ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ(ಸಾವಧಿಕ) ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಮಾರ್ಚ 05, 2020      
1. ತಿದ್ದುಪಡಿ_ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು_05.03.2020
2. ಅಧಿಸೂಚನೆ
3. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
4. ಶುಲ್ಕ ಚಲನ್
5. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು
6. ಅಂಕಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ 1 ರಿಂದ 4 ಅನುಬಂಧಗಳು (ಪ್ರೊರೇಟಾ)
 ದಿನಾಂಕ 31.12.2019 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜನವರಿ 27, 2020
ತೋ.ವಿ.ವಿ.,ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಸಾವಧಿಕ) ನೇಮಕಾತಿ:
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019     
1. ಅಧಿಸೂಚನೆ
2. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
3. ಶುಲ್ಕ ಚಲನ್
4. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
5. ಅಂಕಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ 1 ರಿಂದ 4 ಅನುಬಂಧಗಳು
ತೋ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಡಿ ವಿವಿಧ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಭೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ:  ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019          
1. ಅಧಿಸೂಚನೆ
2. ಶುಲ್ಕ ಚಲನ್
3. ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
4. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
5. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
6. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
7. ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
8. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
9. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
10.ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ಕೋರ್‌ ಕಾರ್ಡಗಳು
1.ತೋ.ವಿ.ವಿ.ಯ ಕರಡು ಪರಿನಿಯಮಗಳ_ಸುತ್ತೋಲೆ
  ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2019    
2. ತೋ.ವಿ.ವಿ.ಯ ಕರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿನಿಯಮಗಳು  

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-02-2024 10:37 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080