ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು  ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ಹೆಗಡೆ

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋ. ನಂ. : 9449872872 
ಪೋ. ನಂ : 08354-230351 / 230364 
ಮಿಂಚಂಚೆ : vc@uhsbagalkot.edu.in

ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ಹೆಗಡೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋನ್ ನಂಬರ:   08354-230326/ 9480696386

ಮಿಂಚಂಚೆ  : doe@uhsbagalkot.edu.in

 ಕುಲಸಚಿವರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  

ಡಾ. ಟಿ. ಬಿ. ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ

ಕುಲಸಚಿವರು,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230276, 

9480696389 (Cell1)

ಮಿಂಚಂಚೆ : registrar@uhsbagalkot.edu.in

 

 ಡಾ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಎಚ್.‌ ಪಿ. 

ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354-230177,

08354-230176, 08354-230179, 08354-230181

9480696387 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dr@uhsbagalkot.edu.in

 ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀನ್‌, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 

 

ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230101, Fax: 08354 – 230125 , +91- 94806 96381 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : de@uhsbagalkot.edu.in

 

 ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಮುಲಗೆ

ಡೀನ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

 ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
 ಪೋನ್ ನಂಬರ:  094806 96380

Tel: 08354 - 230301

ಮಿಂಚಂಚೆ  : deanpgs@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡೀನ್‌, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್

ಡೀನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104.

Phone: 08354-230226, Mob: 9449872868

 (Fax) 08354-230250

ಮಿಂಚಂಚೆ : dsw@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡಾ. ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354-230661, 9480696383

ಮಿಂಚಂಚೆ  : ul@uhsbagalkot.edu.in

 ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
 

 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಕಡಿ

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
.ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230151, 

                      +91 - 9449872874 / 9480696388 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : comptroller@uhsbagalkot.edu.in

 

ಶ್ರೀ. ವಿ. ಎಮ್.‌ ಭಜಂತ್ರಿ

ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230251, Fax:  08354 – 230275 

ಮಿಂಚಂಚೆ  : eo@uhsbagalkot.edu.in

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

 

 

 

 

 

ಶ್ರೀ. ಪಿ. ಬಿ. ಹಳೆಮನಿ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104


Phone : 08354-230201/ 9449872861

E-mail: ao@uhsbagalkot.edu.in

 

 
 ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅರಭಾವಿ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 

ಡಾ. ಎಮ್.‌ ಜಿ. ಕೆರುಟಗಿ
ಡೀನ್‌,
ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಅರಭಾವಿ - 591 218
ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೆಳಗಾವಿ
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08332-220701 
                              9449872860 (O)
ಮಿಂಚಂಚೆ  : dean.coharabhavi@uhsbagalkot.edu.in
                      deankrccha2@gmail.com (Official)
                      kerutagi.mg@uhsbagalkot.edu.in (Personal)
 
 
 
 
 
 
 

ಡಾ. ಬಾಲಾಜಿ ಎಸ್.‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಡೀನ್‌,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  +91-9449872876.

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dean.cohbagalkot@uhsbagalkot.edu.in

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ

 

 

Dean, College of Horticulture

UHS Campus,G.K.V.K. Post

Bengaluru   Karnataka 560065                                      

Mobile+919449872875 and 9449233084

Phone: +91-080-29720568

              +91-080-29720560

Email: dean.cohbengaluru@uhsbagalkot.edu.in