ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು  ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ. ಇಂದಿರೇಶ ಕೆ. ಎಮ್.‌

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋ. ನಂ. : 9449872872 
ಪೋ. ನಂ : 08354-230351 / 230364 
ಮಿಂಚಂಚೆ : vc@uhsbagalkot.edu.in

ಡಾ. ಎಮ್.‌ ಎಸ್.‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಬಾಗಲಕೋಟ - 587104. ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋನ್ ನಂಬರ:   08354-230326/ 9480696386

ಮಿಂಚಂಚೆ  : doe@uhsbagalkot.edu.in

 ಕುಲಸಚಿವರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  

ಡಾ. ಟಿ. ಬಿ. ಅಲ್ಲೋಳ್ಳಿ

ಕುಲಸಚಿವರು,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230276, 

9480696389 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ : registrar@uhsbagalkot.edu.in

 

 ಡಾ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಎಚ್.‌ ಪಿ. 

ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354-230177,

08354-230176, 08354-230179, 08354-230181

9480696387 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : dr@uhsbagalkot.edu.in

 ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀನ್‌, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 

ಡಾ. ಎಸ್.‌ ಐ. ಅಥಣಿ

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104

ಪೋನ್ ನಂಬರ:  08354 - 230101, Fax: 08354 – 230125 , +91- 94806 96381 (Cell)

ಮಿಂಚಂಚೆ  : de@uhsbagalkot.edu.in

 

 ಡಾ. ರವೀಂದ್ರ ಮುಳಗೆ

ಡೀನ್‌ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

 ಉದ್ಯಾನಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ  587 104
 ಪೋನ್ ನಂಬರ:  094806 96380

Tel: 08354 - 230301

ಮಿಂಚಂಚೆ  : deanpgs@uhsbagalkot.edu.in

 

ಡೀನ್‌, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ

 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು