ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ವಿವರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೮-೨೦೧೬ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೧೧-೨೦೧೬ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೧-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೪-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೧-೦೮-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೧ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೧೨-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೨ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೨-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೩ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೩-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೪ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೬-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೫ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೭-೦೬-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೬ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೧೫-೧೦-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು  

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೧-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೬-೦೨-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೨-೦೩-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೬-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೧ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೧-೧೦-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೨ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೧೧-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೩ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೮-೦೧-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೪ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೨-೦೨-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೫ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೫-೦೫-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೬ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೮-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೧೬-೦೯-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೫-೦೧-೨೦೨೧ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೫-೦೪-೨೦೨೧ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೬೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 16-7-2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 61ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 30-8-2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 62ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 20-1-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 63ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 20-4-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 64ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 24-5-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 65ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ವಿವರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೮-೨೦೧೬ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೧೧-೨೦೧೬ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೧-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೪-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೧-೦೮-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೧ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೧೨-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೨ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೨-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೩ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೩-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೪ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೬-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೫ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೭-೦೬-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೬ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೧೫-೧೦-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು  

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೧-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೬-೦೨-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೨-೦೩-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೬-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೧ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೧-೧೦-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೨ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೧೧-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೩ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೮-೦೧-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೪ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೨-೦೨-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೫ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೫-೦೫-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೬ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೮-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೧೬-೦೯-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೫-೦೧-೨೦೨೧ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೫-೦೪-೨೦೨೧ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೬೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 16-7-2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 61ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 30-8-2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 62ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 20-1-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 63ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 20-4-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 64ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 19-7-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 66ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ವಿವರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೮-೨೦೧೬ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೧೧-೨೦೧೬ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೧-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೩೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೪-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೧-೦೮-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೧ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೧೨-೨೦೧೭ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೨ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೨-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೩ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೩-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೪ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೬-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೫ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೨೭-೦೬-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೬ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು 

ದಿನಾಂಕ ೧೫-೧೦-೨೦೧೮ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು  

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೦೧-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೬-೦೨-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೪೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೨-೦೩-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೬-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೧ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೧-೧೦-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೨ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೧-೧೧-೨೦೧೯ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೩ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೮-೦೧-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೪ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೨-೦೨-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೫ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೫-೦೫-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೬ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೮-೦೮-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೭ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೧೬-೦೯-೨೦೨೦ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೮ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೨೫-೦೧-೨೦೨೧ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೫೯ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ ೦೫-೦೪-೨೦೨೧ ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ೬೦ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 16-7-2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 61ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 30-8-2021 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 62ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 20-1-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 63ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 20-4-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 64ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 24-5-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 65ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 19-7-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 66ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 07-10-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 67ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 22-11-2022 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 68ನೇ (ತುರ್ತು) ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 8-3-2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 69ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 30-6-2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 70ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

ದಿನಾಂಕ 10-10-2023 ರಂದು ಜರುಗಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ 71ನೇ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು   

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-11-2023 10:35 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080